Geskrewe Preke txts

Searching:
txt
dspace.nwu.ac.za

DIE TRANSFORMERENDE WISSELWERKING TUSSEN DIE LITURGIE VAN DIE EREDIENS EN DIE LITURGIE VAN DIE LEWE deur Stephanus Petrus van der Schyff B A, Th.B, Th.M Proefskrif ...

http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/1853/vanderschyff_stephanusp(1).pdf.txt?sequence=3

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

txt
uir.unisa.ac.za

DIE SOSIALE KONSTRUKSIE VAN ‘N NARRATIEWE PASTORALE BEDIENINGSPATROON deur MARIUS LEON JOHNSON voorgelê luidens die vereistes vir die graad DOCTOR TEOLOGIAE in die ...

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/543/thesis.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

txt
uir.unisa.ac.za

DIE BRUINMENSE VAN SUURBRAAK: 200 JAAR SPIRITUALITEITSVORMING DEUR ‘N IDENTITEIT VAN GEMARGINALISEERDHEID deur CHARLES DANIEL FLAENDORP Voorgelê luidens die ...

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/551/thesis.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

txt
uir.unisa.ac.za

... kortverhale, gedigte, preke en vele ander. 9oorbeelde hiervan is (lisabeth ... skilderye, beeldhouwerk en ander nie-geskrewe of nie- gesproke bronne.

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/5671/thesis_berger_f.pdf.txt?sequence=3

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

txt
scholar.sun.ac.za

Die herstandaardisering van Afrikaans: ?n Praktiese benadering met die AWS as gevallestudie Proefskrif ingelewer vir die graad Doktor in die Wysbegeerte aan die ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/71820/odendaal_herstandaardisering_2012.pdf.txt;sequence=3

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

txt
uir.unisa.ac.za

1HOOFSTUK EEN INLEIDING 1. AGTERGRONDGESKIEDENIS VAN DIE PROEFSKRIF Ek was nog my hele lewe `n lidmaat van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ek is in dié kerk ...

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1367/07thesis.pdf.txt?sequence=14

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

txt
uir.unisa.ac.za

BAKENS van die OU TESTAMENTIESE KANONONTWIKKELING binne die eerste vyf eeue van die Christendom deur WILHELM PRETORIUS voorgelê ter vervulling van die ...

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/2424/dissertation.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

txt
scholar.sun.ac.za

DIE GEMEENTE AS INTERPRETERENDE GEMEENSKAP IN DIE PREEKMAAKPROSES deur ALBERTUS VAN DER WESTHUYZEN Proefskrif ingelewer vir die graad van Doktor in die Teologie aan ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/1430/Van%20der%20Westhuyzen,%20A.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

txt
scholar.sun.ac.za

AKSIE ÉN KONTEMPLASIE? OP WEG NA MISTIEK-PROFETIESE GEREFORMEERDE SPIRITUALITEIT IN DIALOOG MET DAVID TRACY EN K.H. MISKOTTE LEONARD DIRK HANSEN Proefskrif ingelewer ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/1339/Hansen%20LD.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

txt
scholar.sun.ac.za

?n PRAKTIES-TEOLOGIESE ONDERSOEK NA DIE KONFLIK IN DIE TRANSFORMASIEPROSES IN DIE NEDERDUITS GEREFORMEERDE GEMEENTE OP-DIE-BERG deur Willem H. B. Muller Tesis ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/80030/muller_prakties_2013.pdf.txt?sequence=3

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

txt
dspace.nwu.ac.za

F.W. LEUSCHNER B.COM.; TH.B.; M.TH. Proefskrif voorgelg vir die graad Philosophiae Doctor in Liturgiek aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom Kampus Promotor ...

http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/116/leuschner_fw.pdf.txt?sequence=3

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

txt
uir.unisa.ac.za

i GOD KIES NIE SÓ NIE. `N DOGMATIES-HISTORIESE ONDERSOEK OP DIE TRADISIONELE UITVERKIESINGSLEER deur JOHANNES DIEDERICK MIENIE voorgelê luidens die vereistes vir ...

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/4974/thesis_mienie_jd.pdf.txt?sequence=3

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

txt
scholar.sun.ac.za

STROME LEWENDE WATER: ‘N INTERPRETASIE VAN JOHANNES 7:37-39 MET VERWYSING NA DIE HUTTEFEES, VIR DIE KONTEKS VAN WIT SUID-AFRIKANERS IN DIE 21e EEU Shani Elsje ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/1992/Vavruch,%20SE.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

txt
uir.unisa.ac.za

1 TRANSFORMASIE EN DIE KERK DIE KERKLIKE HANTERING VAN EIETYDSE TRANSFORMASIE D.M.V. NYWERHEIDSBEDIENING deur MICHAU MüLLER Voorgelê luidens die vereistes vir die ...

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/2008/thesis.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

txt
dspace.nwu.ac.za

AFDELING 1 : SAGES 1 10 11 1.1 DIE PUK IN TYE VAN OORLOG 1.1.1 PROLOOG Die PUK het in sy bestaan van ongeveer 130 jaar vier oorloë deurleef en oorleef. In sy ...

http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/683/2_Afdeling_1.pdf.txt?sequence=25

Date added: August 28, 2016 - Views: 1

txt
scholar.sun.ac.za

Identiteitsvorming in die Afrikaanse blogosfeer deur Johannes Jacobus Swarts 14389290 Afrikaans en Nederlands 878 Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/4171/Swarts,%20J.J.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

txt
scholar.sun.ac.za

HELING VAN DIE FAMILIE: ‘N KRITIESE ONDERSOEK NA PASTORALE DIMENSIES VAN DIE LITURGIE. Deur Johannes Cornelius du Plessis Proefskrif ingelewer vir die graad van ...

http://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/1317/Du%20Plessis,%20J.C.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

txt
ujdigispace.uj.ac.za

DIE PASTOR SE BELEWENIS VAN DIE UITDAGINGS IN MULTIKULTURELE PINKSTER-CHARISMATIESE GEMEENTES VAN SUID-AFRIKA deur ANTHONY CHARLES JACOBS Studentenommer: 909806135 ...

https://ujdigispace.uj.ac.za/bitstream/handle/10210/3151/Jacobs.pdf.txt;sequence=3

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

txt
www.dbnl.org

t.n&a tydskrif vir nederlands en afrikaans 14de jaargang nr . 12007 g ..... vi ci 'tl ~ ~ ;.::i ' ttl ;5 - ~ 0 ;.::i z ...

http://www.dbnl.org/arch/_tyd001200701_01/pag/_tyd001200701_01.txt

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

txt
www.dbnl.org

Handelingen van het Zesde Vlaamsch Philologencongres 11-12 Augustus 1923 to Antwerpen gehouden ...

http://www.dbnl.org/arch/_han007192301_01/pag/_han007192301_01.txt

Date added: August 19, 2016 - Views: 1