Pasqyrat Financiare pdfs

Searching:
pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e...

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës...

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20BQK%202010.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 3

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e parë 2014 Faqe 2 prej 15 Pasqyra e gjendjes financiare sipas...

http://bqk-kos.org/repository/docs/2014/PasqyratfinanciareBQKMars2014.pdf

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

pdf
www.pak-ks.org

Privatisation Agency of Kosovo Table of Content - Financial Statements of trust funds for the period...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141103_PASQYRAT_FINANCIARE_Fondet_ne_Mirebesim_Janar-Shtator_2014_ENGLISH.PDF

Date added: February 1, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - pak-ks.org

pasqyrat financiare pËr periudhËn e pËrfunduar mË 30 shtator 2014 tabelat e raporteve financiare buxheti...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_PASQYRAT_FINANCIARE_Buxheti_i_Kosoves_Janar-Shtator_2014_searchable.compressed.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 4

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31...

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Paraqitja e pasqyrave financiare - kkk.gov.al

mbulojnë pasqyrat financiare, edhe informacionin e mëposhtëm: 6 . SKK 2 –Paraqitja e Pasqyrave Financiare

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SKK/SKK%2002%20Paraqitja%20e%20pasqyrave%20financiare.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
NLB PRISHTINA SH.A. Financial Statements prepared...

NLB PRISHTINA SH.A. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the year ended December 31, 2011 (All amounts...

http://www.nlbprishtina-kos.com/images/stories/pasqyra-financiare/IFRS_Pasqyrat%20Financiare%20dhe%20Raporti%20i%20Auditorit_NLB%20Prishtina_2011.pdf

Date added: December 19, 2015 - Views: 1

pdf
MBI PARIMET E KONTABILITETIT DHE TË RAPORTIMEVE ...

Pasqyrat financiare të mikronjësive do të ndërtohen mbi bazën e dy parimeve; kontabiliteti mbi bazë cash...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SKK/SKK%2015%20Mbi%20Parimet%20e%20Kontabilitetit%20dhe%20te%20Raportimeve%20Financiare%20nga%20Mikronjesite%20Ekonomike.pdf

Date added: April 29, 2014 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E...

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale,...

https://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 19, 2015 - Views: 1

pdf
Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a,...

Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me...

http://www.mzhe-ks.net/npmnp/repository/docs/Pasqyrat_financiare_te_audituara_2009_dhe_raporti_i_auditorit_te_jashtem.pdf

Date added: March 28, 2016 - Views: 1

pdf
Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e...

2 Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve financiarë Fadil Govori Universiteti i...

http://www.researchgate.net/profile/Fadil_Govori/publication/228078615_UNIVERSITETI_I_PRISHTINS_FAKULTETI_I_SHKENCAVE_T_APLIKUARA_N_BIZNES_-PEJ_Analiza_e_pasqyrave_financiare_Prdoruesit_e_treguesve_financiar_Financial_statements_analysis_Users_of_financial_ratios/links/0912f4fecb45bc855f000000.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 14

pdf
www.raiffeisen.al

Created Date: 7/17/2012 3:48:54 PM

https://www.raiffeisen.al/images/uploads/documents/pdf/IFRS_Pasqyrat_Financiare_t%C3%AB_Konsoliduara_2011.pdf

Date added: April 10, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat financiare 2008 - kk.rks-gov.net

Komuna e Gjakoves Pasqyrat Financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008 (me raportin e auditorit te...

https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/2bab0ca1-f954-4ee6-b1cd-e807f99cca3f/Pasqyrat-financiare-2008.aspx

Date added: July 25, 2016 - Views: 1

pdf
mzhe.rks-gov.net

Pasqyrat Financiare për vitin që ka përfunduar rnë 31 Dhjetor 2013 . PËRMBAJTJA RAPORTI I AUDITORIT TË...

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur_dhe_Pasqyrat_Financiare_ANP_Adem_Jashari.pdf

Date added: May 17, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE DHE RAPORTI I ... -...

Pasqyrat financiare janë pëgatitur në përputhje me Standardet Kosovare të Kontabilitetit sipas kostos...

http://www.institutigap.org/documents/53442_Pasqyrat%20financiare%202014.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e...

pasqyrat financiare të Bankës për vitin që mbyllet më 31 dhjetor 2010 janë audituar më datë 10 mars 2011...

https://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: December 19, 2015 - Views: 1

pdf
RAIFFEISEN BANK SH

RAIFFEISEN BANK SH.A. Raporti i auditorit të pavarur dhe Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e...

https://www.raiffeisen.al/images/uploads/documents/pdf/IFRS_Pasqyrat_Financiare_t%c3%ab_Konsoliduara_2010.pdf

Date added: February 22, 2016 - Views: 1

pdf
Raporti Vjetor Financiar - kk.rks-gov.net

specifikuara në pasqyrat financiare dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 dhjetor...

https://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/6727be88-1ded-451f-bbf3-f37e28bbd707/Pasqyrat-financiare-2012.aspx

Date added: June 6, 2016 - Views: 1

pdf
. k I L. DATt £f- J' - albtelecom.al

PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE "ALBTELECOM" SHA PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2012 . Mars 2013...

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31...

BANKA CREDINS SH.A. Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2008 (me raportin e auditorit...

http://bankacredins.com/documents/raport/Banka_Credins_Raporti_vjetor_al_2008.pdf

Date added: July 25, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyra Financiare E Nje Nderrmarrje Punim Praktik

Pasqyrat financiare Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave ... Related Documents: Candidate Guide Entered...

http://www.pdfsdocuments.com/pasqyra-financiare-e-nje-nderrmarrje-punim-praktik.pdf

Date added: December 24, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem...

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Aud_Jashtem_te_PF_2010_te_NP_ANP__sha.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare Punim Seminarik -...

Pasqyrat financiare për qëllime të përgjithëshme janë ato pasqyra që synojnë të plotësojnë nevojat e...

http://www.pdfsdocuments.com/pasqyrat-financiare-punim-seminarik.pdf

Date added: July 25, 2016 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare - ss-edu.info

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e...

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Më dhe...

http://www.kosovotelecom.com/tk/upload/pasqyrat_financiare_2014.pdf

Date added: June 3, 2016 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË...

Pasqyrat financiare të MSHP për vitin 2006 kanë qenë subjekt i auditimit të pavarur i cili është...

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Reporti_i_Aud_te_PF-2006MPS_Shq._versioni_final_750541.pdf

Date added: April 10, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Finariciare - Open Data Albania

Pasqyrat financiare te GFI Albania sh.p.k. per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2013 u aprovuan nga...

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2013/GlobalFluidsInternational(GFI)Albania.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, Republika e Kosovës Përmbajtja Faqe Raporti i Auditorit të Pavarur 1...

http://www.oag-rks.org/repository/docs/OAG_Kosovo_2008_Audit_Report_FINAL_alb_200206.pdf

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
Raporti i Auditimit dhe Pasqyrat Financiare 2013...

Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS 31 Dhjetor 2013

http://www.rtklive.com/rtk/rp_ad_sq/Raporti_Auditimit_2013_.pdf

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

pdf
Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të...

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur...

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Pasqyrat_financiare_BOA.pdf.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës

Pasqyrat financiare të konsoliduara të shoqërive tregtare sipas paragrafit 1. të këtij neni bëhen sipas...

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava...

Pasqyrat financiare td bashkangjitura janE p€rgatitur pdr qdllime t6 plot6simit td detyrimeve qii...

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - albanianchildren.org

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para...

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
www.qkss.org

Created Date: 3/31/2015 10:38:38 AM

http://www.qkss.org/repository/docs/Deklarata_Vjetore_2014_+_Pasqyrat_financiare_271067.pdf

Date added: July 25, 2016 - Views: 1

pdf
files.pak-ks.org

Agjencia Kosovare e Privatizimit Tabela e Përmbajtjes së Pasqyrave Financiare të fondeve në mirëbesim...

http://files.pak-ks.org/PASQYRAT%20FINANCIARE%20Fondet%20ne%20Mirebesim%20Janar-Shtator%202014.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
udhezim per pasqyrat financiare 2011 - ek-sk.com

Title: udhezim per pasqyrat financiare 2011 Author: HP Created Date: 3/2/2012 5:48:49 PM

http://ek-sk.com/files/udhezim%20per%20pasqyrat%20financiare%202011.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE - amf.gov.al

Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i informimit të investitoreve janë edhe pasqyrat financiare që përgatit...

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur...

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Pasqyrat_financiare_IFRS.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE - asd.gov.al

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2014 dhe Raporti...

http://asd.gov.al/download/pasqyrat-financiare/ASD%20Pasqyrat%20Financiare%20Te%20Audituara%202014.pdf

Date added: June 6, 2016 - Views: 1

pdf
RAPORTI FINAL I AUDITORIT TË PAVARUR DHE PASQYRAT...

Pasqyrat financiare të vitit 2009 janë të audituara nga i njëjti auditues i cili shpreh mendim të...

http://www.mzhe-ks.net/npmnp/repository/docs/RapFinal_i_Aud_Jashtem_2010_te_KRU_Hidromorava.pdf

Date added: June 3, 2016 - Views: 1

pdf
Graphic2

Z o co co a 'n -aaÉ co co Co O . Title: Graphic2 Author: City Computer Created Date: 20100430092823Z

http://c1940652.r52.cf0.rackcdn.com/50134d008ddf8717090001e0/Pasqyrat+financiare+shqip+1.pdf

Date added: June 11, 2015 - Views: 1

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

Credit Agricole Bank Albania Sh.A. (Credit Agricole Alba-nia or the Bank) is a fully owned subsidiary of...

http://www.abi.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: May 11, 2016 - Views: 1

pdf
Standartet kombetare te kontabilitetit pdf

Pasqyrat Financiare, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr.që duhet të zbatojnë standardet...

https://osycinuhe.files.wordpress.com/2015/07/standartet-kombetare-te-kontabilitetit-pdf.pdf

Date added: February 22, 2016 - Views: 1

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat...

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare te Shoqerise : Romano Port sha...

Pasqyrat Financiare te Shoqerise : « Romano Port » sha Per periudhen e mbyllur me 31 Dhjetor 2012 Se...

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2012/pasqyratfinanciare2012RomanoPort.pdf.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31...

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Raporti-vjetor.pdf

Date added: April 10, 2016 - Views: 1

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat FInanciare per periudhen deri me 31 Dhjetor 2010 (me raportin...

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/pasqyrat_financiare_2010_dhe_raporti_i_auditoreve_495_1.pdf

Date added: November 26, 2013 - Views: 2

pdf
kek-energy.com

Created Date: 5/5/2015 11:14:55 AM

http://kek-energy.com/kek/permbajtja/uploads/2016/03/Grant-Thorton-pasqyrat-financiare-31-dhjetor-2014.-shqip.pdf

Date added: July 25, 2016 - Views: 1