Pasqyrat pdfs

Searching:
pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 -...

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SKK/SKK%2002%20Paraqitja%20e%20pasqyrave%20financiare.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: September 10, 2012 - Views: 11

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN FIZIKA 9 - botimepegi.al

• 6 • Orë Kreu Objektivat e Kreut Tema mësimore për çdo orë mësimi Mjetet mësimore Shënime 1 I....

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20fizika%209.pdf

Date added: November 20, 2012 - Views: 74

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Ballina

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS Fakulteti ekonomik Rruga...

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/94a0d959-37cd-440c-9a25-4d37a1e532a2/Ne-mbledhjen-e-dates-02-11-2015-Keshilli-i-Fakulte.aspx

Date added: February 23, 2016 - Views: 2

pdf
HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT Prof.ass.dr....

2015-03-11 1 Hyrje- KON_2014/15 HYRJE / PREZANTIMI I SYLLABUSIT Prof.ass.dr. Nexhmie Berisha-Vokshi...

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/190b72cd-9b0d-457e-95c5-371210f52333/Ligjeratat-nga-lenda-Kontabilitet-(Prof-Dr-Nexhmie.aspx

Date added: May 22, 2015 - Views: 1

pdf
Sistemi Informativ I Menaxhmentit -...

SISTEMI INFORMATIV Definimi i sistemit informativ....

http://www.pdfsdocuments.com/sistemi-informativ-i-menaxhmentit.pdf

Date added: November 4, 2014 - Views: 1

pdf
Komuna e Shtimes - GAP

Komuna e Shtimes: problemet kryesore dhe trendët buxhetor Hyrje 1. Komuna e Shtimes udhëhiqet nga Partia...

http://www.institutigap.org/documents/45420_SHTIMIA.pdf

Date added: January 30, 2014 - Views: 1

pdf
VENDIM Nr.526, datë 20.12.1958 PËR NDARJEN E...

116 VENDIM Nr.526, datë 20.12.1958 PËR NDARJEN E PUNËVE NË KATEGORI PËR EFEKT PENSIONI (Ndryshuar me...

http://www.issh.gov.al/pdf/KAPITULLI1.1.pdf

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
Kosova në CEFTA - institutigap.org

Kosova është pjesë e CEFTA-s që nga viti 2007. Marrëveshjen e CEFTA-s në emër të Kosovës atë kohë e...

http://www.institutigap.org/documents/34333_KosovaCEFTA.pdf

Date added: March 30, 2014 - Views: 1

pdf
LETËRSI NË SHKOLLË - lapshvd.e-monsite.com

3 Teksti “Letërsi në shkollë” është hartuar me synimin e një alternative teoriko-praktike për të ndihmuar...

http://lapshvd.e-monsite.com/medias/files/letersi-ne-shkolle.pdf

Date added: July 9, 2016 - Views: 1

pdf
Teksti dhe konteksti në gjuhën e veprës së Ernest...

Teksti dhe konteksti në gjuhën e veprës së Ernest Koliqit Mr. Haki Hysenaj 27 gusht 2008 Përmbledhje...

http://www.shkenca.org/pdf/gjuhe/teksti_dhe_konteksti_ne_gjuhen_e_vepres_se_e_k.pdf

Date added: February 25, 2012 - Views: 15

pdf
LIGJ Nr.10 296, datë 8.7.2010 PËR MENAXHIMIN -...

LIGJ Nr.10 296, datë 8.7.2010 PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN Në mbështetje të neneve 78 dhe 83...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.10_296_dt.08.07.2010-_per_menaxhimin_financiar_dhe_kontrollin.pdf

Date added: December 20, 2015 - Views: 1