Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
pdf
Për Sistemin e Taksave Vendore - dpttv.gov.al

1 LIGJ Nr. 9632, datë 30.10.2006 Ndryshuar me Ligjin 9745 datë 28.05.2007 (QKR). Ndryshuar me Ligjin 9931 datë 09.06.2008 Ndryshuar me Ligjin 10073, datë 09.02.2009

http://www.dpttv.gov.al/DocumentFile/Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË...

2 Kopje të këtij libri mund të porositen me e-mail apo postë. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë. Rruga: Bulevardi Zogu I, nr 66 Tiranë - Shqipëri.

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr. 76/2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË...

ligj . nr. 76/2014 . pËr disa shtesa dhe ndryshime nË ligjin nr. 9636, datË 6.11.2006, “pËr mbrojtjen e shËndetit nga produktet e duhanit”, tË ndryshuar

http://shqiperiajoduhanit.al/uploads/File/ndryshimet%20ne%20ligjin%20anti%20duhan.8%20gusht%202014%20fletore%20zyrtare..pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
FLETORJA ZYRTARE - qbz.gov.al

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 51 Faqe|2167 LIGJ Nr. 30/2015 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8652, DATË 31.7.2000, “PËR ORGANIZIMIN DHE

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/51-2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1