Aktywa Pasywa pdfs

Searching:
pdf
AKTYWA PASYWA - fem.put.poznan.pl

aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy aktywa bieżące = ...

http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/5569165Bilans%20analityczny.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 3

pdf
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014...

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna w podziale na aktywa i pasywa zagraniczne Międzynarodowa pozycja...

http://www.nbp.pl/statystyka/dwn/iip2014.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
www.pwcacademy.pl MSSF 5 Aktywa trwałe...

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana www.pwcacademy.pl 1 28 czerwca...

http://leasing.org.pl/files/uploaded/gr2806/5_mssf%205.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
kreatywni.wsptwp.eu

a 7 operacje gospodarcze, wpŁyw na rÓwnanie bilansowe bilans majĄtkowy i rachunek zyskÓw i strat...

http://kreatywni.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2010/10/PODSTAWY-RACHUNKOWO%C5%9ACI-matria%C5%82y-szkoleniowe.pdf

Date added: January 27, 2013 - Views: 2

pdf
BILANS - ioz.pwr.wroc.pl

(pieczęć jednostki) BILANS . sporz. ą. dzony na dzie. ń: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/peno/z12/site/images/BogumilaBrycz/Bilans_uproszczony.pdf

Date added: March 12, 2013 - Views: 1

pdf
Bilans - wzór

Bilans - wzór AKTYWA (Wyszczególnienie) A. AKTYWA TRWAŁE I. Warto ści niematerialne i prawne 1. Koszty...

http://www.ipo.pl/dmdocuments/Bilans_wzor.pdf

Date added: December 3, 2012 - Views: 1

pdf
00 www rachunkowosc finansowa - artur-zimny.pl

Cechy i zasady rachunkowości Cechy rachunkowości (miernik pieniężny, dokumenty źródłowe, konta, podwójny...

http://www.artur-zimny.pl/rachunkowosc_finansowa/wyklady/00_www_rachunkowosc_finansowa.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
ippp.pl

8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijajac te które wykazano w wartošci...

http://ippp.pl/wp-content/uploads/2013/08/4b.-Sprawozdanie-finansowe-SP-ZOZ-za-rok-2011.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1...

Informacje zawarte w sprawozdaniu fi nansowym a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 205 Sprawozdawczo...

http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-203.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
Wykład 2 - dwuszczeblowy sektor bankowy - WZ UW

Schemat bilansu banku centralnego L.p. Aktywa L.p. Pasywa A.1. P.1. A.2. P.2. A.3. P.3. A.4. P.4. A.5....

http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4398-wyklad-ii-dwuszczeblowy-sektor-bankowy.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
raport okresowy 2015 Q2 - pl.kruk.eu

Raport półroczny 6 Grupa Kapitałowa KRUK 2. Dane jednostkowe KRUK S.A. Wybrane dane finansowe Za okres...

https://pl.kruk.eu/media/article/file/kruk_sprawozdanie_finansowe_wg_ifrs_grupa_kapitalowa_kruk_2015_1pol.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
Utworzony: PLAN KONT - Jak-księgować.pl

PLAN KONT Zespół 0 – Aktywa trwałe 010 - Środki trwałe A, B 020 - Wartości niematerialne i prawne A, B...

http://www.jak-ksiegowac.pl/files/Plan-kont.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014...

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2014 roku Dane w niniejszym opracowaniu są prezentowane...

http://www.nbp.pl/publikacje/pib/pib_2014_n.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
ANALIZA FINANSOWA - ioz.pwr.wroc.pl

3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu...

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Peno/index_pliki/Analiza_finansowa_T_Dudycz.pdf

Date added: June 20, 2016 - Views: 1

pdf
ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural...

Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 1(15) 2010 85 Wskaźnik bieżącej płynności...

http://www.jard.edu.pl/pub/7_1_2010_pl.pdf

Date added: November 8, 2012 - Views: 3

pdf
Prof. dr hab. Alicja Ryszkiewicz ANALIZA FINANSOWA...

Prof. dr hab. Alicja Ryszkiewicz – Analiza finansowa przedsi ębiorstwa 5 Zał ącznikami do analizy...

http://serwis.sgh.waw.pl/materialy//UserFiles/Files/plik_4ec0e0c8e5080.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
Zasady ( polityki ) rachunkowości w Miejskim...

2 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Lubaniu z dnia 10.08.2012 r. Część I Ogólne zasady...

http://mops.luban.pl/?p=document&action=show&id=599&bar_id=613

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
Wszystkie organizacje zwi ązkowe, jako samodzielne...

Przewodnik finanse ZZ 1 Wszystkie organizacje związkowe, jako samodzielne podmioty gospodarki podlegają...

http://www.drogowcy.org.pl/UploadFiles/File/przew_finanse_zz.pdf

Date added: December 29, 2012 - Views: 2

pdf
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI ŃSKIEGO NR...

zeszyty naukowe uniwersytetu szczeci Ńskiego nr 768 finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 63 2013...

http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/63-2013/FRFU-63-533.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
Comarch ERP Optima – Księga Handlowa – pierwsze...

Księga Handlowa – pierwsze kroki 4 Wersja 2015.0.1 1 Zanim rozpoczniesz pracę z programem Czy wiesz, że:...

http://www.comarch.pl/files_pl/file_8013/Comarch-ERP-Optima-Ksiega-Handlowa-pierwsze-kroki.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
Przedmiot: Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Wykład: Ogólna charakterystyka i...

http://www.almamer.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/E_Rewizja_finansowa_i_audyt_wewnetrzny_w_przedsiebiorstwie_cz.1_Jagiello.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
IPS - Strona główna

1 Jubileusz najstarszego w Polsce Banku Spółdzielczego Potraktujmy IPS jako szansę Ludzie i pieniądze...

http://www.bankbps.pl/__data/assets/pdf_file/0004/23629/nr_3_2012.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1

pdf
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

1" " informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego global trade spÓŁka akcyjna za rok 2013 "...

http://www.bankier.pl/static/att/ebi/2014-05/20140531_004300_0000065204_0000056852.pdf

Date added: June 25, 2016 - Views: 1

pdf
Zakooczenie okresu obrachunkowego w księgowości

3 1 Uzgodnienie sald rozrachunków z kontrahentami. 1.1 Rozliczenie zapłat z należnościami i...

http://www.addsoft.pl/assets/enova/zamkniecie_rok__obrachunkowego_w_ksiegowosci.pdf

Date added: July 15, 2016 - Views: 1