Tcvn 5334 2007 docs

Searching:
doc
1 - veam.com.vn

60.TCVN 5334:2007.Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và...

http://veam.com.vn/upload/images/Danh%20muc%20tieu%20chuan%20An%20toan.doc

Date added: June 6, 2013 - Views: 71

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG - i.vietnamdoc.net

Phần 19: Sửa chữa và đại tu thiết bị 7 TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu m ...

http://i.vietnamdoc.net/data/file/2015/Thang11/13/Thong-tu-33_2015_TT-BCT-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-cac-thiet-bi-dung-cu-dien.doc

Date added: April 16, 2016 - Views: 1

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG - i.vietnamdoc.net

... Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...

http://i.vietnamdoc.net/data/file/2016/04/19/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thiet-ke-cua-hang-xang-dau-tren-mat-nuoc.doc

Date added: May 27, 2016 - Views: 1

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa hàng...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/4/4231409_Du%20thao%20Sua_bai_xawg_dau_thanh_tr%20i.doc

Date added: May 18, 2014 - Views: 4

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa hàng...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/5/2154826_Du%20thao%20-%20Noi%20dung%20tuyen%20truyen%20PCCC%20Xang%20Dau.doc

Date added: July 3, 2014 - Views: 2

doc
fs.hiephoixangdau.org

QCVN 01 : 2013/BCT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU. National...

http://fs.hiephoixangdau.org/Files/CAAA380C14C7489CAD19006E3C1AF5E6/application=msword/b21bafc9d95d42b389fd0cdbf009781f/QCVN%2001.2013%20ve%20Thiet%20ke%20cua%20hang%20xang%20dau%20Ban%20hanh.doc

Date added: June 30, 2016 - Views: 1

doc
UBND TÆNH AN GIANG

MỞ ĐẦU. Môi trường được quan niệm bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người,...

http://truongchinhtri.angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/3f8a068042ff379382b7be90d4a833b3/noi+dung.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=3f8a068042ff379382b7be90d4a833b3

Date added: November 23, 2015 - Views: 2

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - mt.gov.vn

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm ... bao gồm kết quả kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu...

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/01_2012_tt-bgtvt%5B1%5D.DOC

Date added: January 26, 2016 - Views: 1

doc
tieuchuan.mard.gov.vn

tcvn 7447-4-44:2010 (iec 60364-4-44:2007), ... 0.5349 0.5347 0.5345 0.5343 0.5341 0.5338 0.5336 0.5334...

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209226-2012.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 52

doc
MỤC LỤC - cpo.vn

... Chủ dự án đã có biên bản thống nhất với UBND xã Thanh Trạch ngày 25/6/2007. ... cho phép theo TCVN...

http://www.cpo.vn/upload/Doc/EIA%20Cua%20Gianh-%20Quang%20Binh.doc

Date added: July 14, 2013 - Views: 9

doc
ĐỀ CƯƠNG - vinhphuc.gov.vn

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ... của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo...

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/BuuChinhVienThongVaCNTT/Lists/QuyetDinh/Attachments/7/QHCNTTVinhPhuc2020.doc

Date added: August 30, 2015 - Views: 5