Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
doc
MAU SO 16 DK - TNCN - tgu.edu.vn

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM...

http://www.tgu.edu.vn/bieumau/QTCSCL/37/BM-37b.doc

Date added: July 27, 2016 - Views: 1

doc
ketoanthienung.net

[16] 1 2 3 ... Người phụ thuộc . chưa có MST/CMND/Hộ chiếu STT. Họ và tên. Thông tin trên giấy khai ... 1...

http://ketoanthienung.net/15.To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2002.DK-NPT-TNCN%20(16).doc

Date added: June 17, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC -...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG...

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 54

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - pkhtc.hcmuaf.edu.vn

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: admin Created Date: 2/23/2012 6:22:00 AM...

http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn/data/file/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN.doc

Date added: March 3, 2015 - Views: 3

doc
www.ou.edu.vn

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author:...

http://www.ou.edu.vn/Documents/2014/Mau_16DK_TNCN.doc

Date added: July 27, 2016 - Views: 1

doc
centax.edu.vn

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author:...

http://centax.edu.vn/wp-content/uploads/2015/07/Mau-16-DK-TNCN.doc

Date added: January 5, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC -...

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ...

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/4592910AD21EF5054725797B00060F7E/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5B79%5D.doc

Date added: January 17, 2015 - Views: 1

doc
fpo.hcmute.edu.vn

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author:...

http://fpo.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/fpo/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n,%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: January 5, 2016 - Views: 1

doc
www.haugiang.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn...

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/Mau%2001-DK-TCT.doc

Date added: June 15, 2012 - Views: 13

doc
To khai Dang ky Thue - dncustoms.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn...

http://dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: December 30, 2015 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue - cucthue.angiang.gov.vn

16. Thông tin về các đơn vị liên quan. Có đơn vị thành viên. Có đơn vị trực thuộc. Có văn phòng đại diện,...

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Mau%20Dang%20ky%20thue/Mau%2001-DK-TCT%20(To%20khai%20DKT%20cho%20to%20chuc).doc

Date added: June 19, 2013 - Views: 1

doc
ttldfosco.com.vn

[16] 1 NGUYỄN VĂN B dd/mm/yyyy 0000000000 Việt Nam 000000000 Cha ruột ... 02/ĐK-NPT-TNCN (Ban hành kèm...

http://ttldfosco.com.vn/FileUpload/file/M2_Mau_02DK-NPT-TNCN_Form.doc

Date added: January 5, 2016 - Views: 1

doc
cucthue.angiang.gov.vn

Tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng...

http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1164

Date added: August 7, 2015 - Views: 2

doc
www.daotaoketoanacvina.com

DANH MỤC MẪU BIỂU(Kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) Số TT. Mẫu số....

http://www.daotaoketoanacvina.com/wp-content/uploads/2013/12/BI%e1%bb%82U-M%e1%ba%aaU-TH%c3%94NG-T%c6%af-156.docx

Date added: December 2, 2014 - Views: 2

doc
Dữ liệu báo cáo 10 năm - ou.edu.vn

Bảng 16.1: Quy mô đào tạo ... CÀ MAU 8 8 1 17 12 30 42 34 77 74 215 400 ... Namhoc Slsv thuchoc KhongThi ...

http://www.ou.edu.vn/hcqt/Bo%20co%20tng%20hp%2010%20nm/D%e1%bb%af%20li%e1%bb%87u%20b%c3%a1o%20c%c3%a1o%2010%20n%c4%83m.doc

Date added: November 6, 2014 - Views: 57

doc
BỘ TÀI CHÍNH - image.diaoconline.vn

THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

http://image.diaoconline.vn/Files/2013/12/10/thong-tu-156-2013-tt-btc-ngay-6-11-2013.doc

Date added: May 22, 2014 - Views: 6

doc
haiquanbinhduong.gov.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2011/TT-BTC Hà...

http://haiquanbinhduong.gov.vn/vanban/Thongtu28.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - ketoanthienung.net

Ví dụ 16: Công ty A trụ ... A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A...

http://ketoanthienung.net/18_VBHN-BTC_280678.doc

Date added: November 30, 2015 - Views: 1

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A -...

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 121.827.327...

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 13

doc
CHƯƠNG TRÌNH - mard.gov.vn

[email protected]dk. hoặc điện ... hợp phần POSMA) (16) 16 ... BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: February 25, 2014 - Views: 4

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ...

Ngày 16/7 /2007, Hội đồng ... án Điện lực DK Thái ... 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: December 19, 2013 - Views: 9